Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Aarhus' Økologiske Fødevarefællesskab - forkortet AOFF.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

 • At være en del af en bæredygtig fremtid ved at gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle.
 • At forsyne medlemmer med et sæsonbetonet udbud af økologiske varer, der er dyrket og produceret så lokalt som praktisk muligt.
 • At skabe et økonomisk bæredygtigt, selvstændigt og transparent alternativ til de kommercielle fødevarevirksomheder.
 • At være et lokalt forankret arbejdende fællesskab, der danner ramme for samarbejde og møde mellem mennesker på en åben og inkluderende vis.
 • At støtte fair og direkte handel.
 • At være miljøvenlig ved at bruge ressourcer med omtanke.
 • At formidle og fremme viden om økologi, fødevarer, tilberedning og forbrug.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Alle medlemmer forpligter sig til at følge medlemskravene jf. vedtægter, manifest og grundprincipper.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesmuligheder. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret tæller som årskontingent for det første år.

Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til formandsskabet med øjeblikkelig virkning. Det indbetalte indmeldelsesgebyr refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 6. Eksklusion af et medlem kan ske på baggrund af grov fravigelse fra foreningens vedtægter, manifest og grundprincipper. Eksklusioner behandles af den siddende bestyrelse på baggrund af høringer af implicerede parter.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned, dog ikke i stiftelsesåret, og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og i det elektroniske nyhedsbrev.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt indmeldelsesgebyr. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • 1. Valg af stemmetællere
 • 2. Valg af ordstyrer
 • 3. Formændenes/kvindernes beretning
 • 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 • 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 • 6. Behandling af indkomne forslag
 • 7. Valg af 2 formænd/kvinder
 • 8. Valg af 2 kasserer
 • 9. Valg af ét bestyrelsesmedlemmer 
 • 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 • 11. Eventuelt
 • Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest syv dage før generalforsamlingen.
 • Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 • Stk. 7. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Opnås der ikke konsensus, stiller bestyrelsen et kompromisforslag. Opnår bestyrelsens forslag ikke konsensus, eller er det umuligt at opstille et sådant forslag, så kan forslag vedtages ved simpelt flertal ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske med ¾ flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlemskab har et antal stemmer svarende til antallet af poster, der skal besættes.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

 • Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
 • Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.
 • Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på den ekstraordinære generalforsamling er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt indmeldelsesgebyr. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Stk. 4. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 • 1. Valg af stemmetællere
 • 2. Valg af ordstyrer
 • 3. Behandling af emne(r)
 • 4. Eventuelt
 • Stk. 5. Emner for den ekstraordinære generalforsamling offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest syv dage før den ekstraordinære generalforsamling.
 • Stk. 6. Den ekstraordinære generalforsamling ledes af en ordstyrer, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 • Stk. 7. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Opnås der ikke konsensus, stiller bestyrelsen et kompromisforslag. Opnår bestyrelsens forslag ikke konsensus, eller er det umuligt at opstille et sådant forslag, så kan forslag vedtages ved simpelt flertal ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske med ¾ flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlemskab har et antal stemmer svarende til antallet af poster, der skal besættes.

§ 6. Medlemsmøder

 • Stk. 1. To gange om året afholdes der medlemsmøder, hvoraf generalforsamlingen tæller som et. Medlemsmøderne har til formål at give medlemmerne mulighed for at træffe beslutninger om foreningens drift og udvikling, herunder anvendelsen af foreningens økonomiske overskud i forbindelse med foreningsrelaterede udgifter. Ved anvendelse af foreningens økonomiske overskud skal der dog være minimum 10.000 - 15.000 kr. på kontoen til uforudsete udgifter, og overskuddet skal prioriteres til foreningens formål jf. § 2 stk. 1. Stemmeberettigede på medlemsmøderne er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt indmeldelsesgebyr. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Stk. 2. Forslag til medlemsmøderne skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før mødet, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside og i det elektroniske nyhedsbrev. Dette skal ske senest en uge inden medlemsmødet.
 • Stk. 3. I forbindelse med forslag til medlemsmøderne tilstræbes konsensus. Opnås der ikke konsensus, stiller bestyrelsen et kompromisforslag. Opnår bestyrelsens forslag ikke konsensus, eller er det umuligt at opstille et sådant forslag, så kan forslag vedtages ved simpelt flertal ved håndsoprækning og minimum 3/4 flertal af de fremmødte.

§ 7. Foreningens daglige ledelse

 • Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af kollektivet udfra vedtagne beslutninger foretaget på de to årlige medlemsmøder i overensstemmelse med disse vedtægter.
 • Stk. 2. Kollektivet udgøres af bestyrelsen samt medlemmer af foreningen, der ønsker at deltage i foreningens daglige drift.
 • Stk. 3. Kollektivet fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 • Stk. 4. Formanden/kvinden - indkalder og leder kollektivets møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden/kvinden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden/kvinden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter, at formanden/kvinden har modtaget anmodningen.
 • Stk. 5. Foreningens medlemmer har mulighed for at deltage i kollektivets møder.
 • Stk. 6. Som alle andre dele af fødevarefællesskabet, så træffer kollektivet sine beslutninger efter konsensus. Bestyrelsens eneste formelle rolle er i tilfælde af beslutninger eller tvister, hvor der ikke kan opnås konsensus i kollektivet. I sådanne tilfælde træffes beslutninger med simpelt flertal blandt de syv bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Bestyrelsen

 • Stk. 1. Bestyrelsen består af 2 formænd/kvinder, 2 kasserer, et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 1-årig periode.
 • Stk. 2. Bestyrelsen kan holde særskilte møder, men indgår på lige fod med de øvrige medlemmer af foreningen. Der kan være forhold omkring økonomi, budget, indkaldelser eller konflikthåndtering hvor dette kan være relevant.
 • Stk. 3. Bestyrelsens beføjelser begrænser sig til mindre økonomiske anliggender i forbindelse med den daglige drift.
 • Stk. 4. Nyvalgte forpersoner og kasserere tiltræder den dag de er valgt. For at sikre en god overlevering og oplæring træder afgående formænd og kasserere ind i en oplærende rolle indtil tre måneder efter generalforsamlingen, hvor de står til rådighed for de nyvalgte.

§ 9. Økonomi, regnskab og revision

 • Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassererne.
 • Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for at stille et budget samt regnskab til generalforsamlingen.
 • Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 • Stk. 5. Bestyrelsen kan i ingen tilfælde hæfte for foreningens eventuelle underskud eller gæld.

§ 10. Tegningsregler og hæftelse

 • Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af en af formændene/kvinderne og et bestyrelsesmedlem i forening, eller hvem man måtte give fuldmagt til. Ved optagelse af lån, ved salg/pantsætning eller køb af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 • Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11. Vedtægtsændringer

 • Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Dette gælder dog ikke § 9, stk. 5.
 • Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 12. Opløsning

 • Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 • Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 13. Datering

 • Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. januar 2011. Næste ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned 2014.
 • Stk. 2. Vedtægterne udvidet til også at omfatte en kasserersuppleant efter afstemning på ekstraordinær generalforsamling den 2. november 2011.
 • Stk. 3. Vedtægterne er revideret efter generalforsamling, marts 2018. Her blev det bestemt at vælge to formænd/kvinder samt 2 kasserer fremfor næstformand/kvinde og suppleant.